Publikacje


 1. Die gemischte Schenkung. Eine dogmatische und rechtsvergleichende Analyse, Dr. Hut Verlag, München 2013 (Negotium mixtum cum donatione. Analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza, Monachium 2013)
 2. Anmerkung zum Beschluss des Bayerischen LSG vom 10. März 2014 – L 16 AS 157/14 B ER - [w:] Neue Zeitschrift für Sozialrecht (NZS), Nr 1/2015, s. 118 – 119 (Glosa do postanowienia Bawarskiego Krajowego Sądu Socjalnego z dnia 10 marca 2014 r. – L 16 AS 157/14 B ER)
 3. Die Partei- und Prozessfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts - [w:] Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ), Nr 3/2014, s. 16 – 20 (Zdolność sądowa i procesowa spólki cywilnej)
 4. Anmerkung zum Urteil des Bayerischen LSG vom 19. Juni 2013 - L 16 AS 847/12 - [w:] Neue Zeitschrift für Sozialrecht (NZS), Nr 8/2014, s. 314 – 315 (glosa do wyroku Bawarskiego Krajowego Sądu Socjalnego z dnia 19 czerwca 2013 - L 16 AS 847/12)
 5. Die modale Schenkung als eine gemischte Schenkung nach deutschem und europäischem bürgerlichem Recht - [w:] Baden-Württemberger Notarzeitschrift (BWNotZ), Nr 6/2013, s. 162 – 171 (Darowizna z poleceniem jako negotium mixtum cum donatione w prawie cywilnym niemieckim i europejskim) 
 6. Die Übernahme der Kosten des ausländischen Umgangs mit dem Kinde, insb. in der EU, nach § 21 VI SGB II - [w:] Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht (ZESAR), Nr 7/2013, s. 266 – 272 (Prokrycie kosztów kontaktu z dzieckiem za granicą, w szcz. w UE, na podstawie § 21 VI SGB II)
 7. Die deliktische Haftung für den von anderen Personen zugefügten Schaden nach polnischem Recht (z Olgą Górską jako współautorką) - [w:] Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO), Nr 6/2013, s. 167 – 170 (Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone przez inne osoby według prawa polskiego)
 8. Ausgewählte Probleme der Auflagenschenkung nach polnischem und deutschem Recht - [w:] v. Bar, Christian, Wudarski, Arkadiusz (red.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, München 2012, s. 193 – 222 (Wybrane zagadnienia darowizny z poleceniem w prawie polskim i niemieckim)
 1. Das Arbeitslosengeld II für Unionsbürger – [w:] Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht (ZESAR), Nr 9/2011, s. 373 – 378 (Zasiłek dla bezrobotnych II dla obywateli Unii Europejskiej)
 2. Die Reallast – ausgewählte Probleme – [w:] Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis (NotBZ), Nr 11/2011, s. 381 – 387 (Ciężar realny – zagadnienia wybrane)
 3. Praxisprobleme des Risikobegrenzungsgesetzes – [w:] Zeitschrift für die Anwaltspraxis (ZAP), Nr 19/2011, s. 465 – 470 (Praktyczne problemy ustawy o ograniczeniu ryzyka)
 4. Aktuelle Entwicklungen zur Grundschuld – [w:] Zeitschrift für die Anwaltspraxis (ZAP), Nr 13/2011, Fach 7, s. 405 – 414 (Aktualne tendencje rozwoju długu gruntowego)
 5. Ist die Reallast noch zeitgemäß? – [w:] Zeitschrift für Immobilienrecht (ZfIR), Nr 2/2011, s. 50 – 57 (Czy ciężar realny odpowiada jeszcze wymaganiom dzisiejszych czasów?)
 6. Die Schenkung unter Auflage nach polnischem Recht – [w:] Jahrbuch für Ostrecht (JOR), T. 51, 2. półtom (2010), s. 289 – 301 (Darowizna z poleceniem w prawie polskim)
 7. Parliamentary Sovereignty in the United Kingdom – [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 3 – 4/2009, s. 64 – 94 (Suwerenność parlamentu w Zjednoczonym Królestwie)
 8. Die Abtretbarkeit der Sicherungsgrundschuld nach der Neuregelung durch das Risikobegrenzungsgesetz – [w:] Juristische Rundschau (JR), Nr 8/2009, s. 309 – 314 (Zbywalność długu gruntowego według nowej regulacji ustawą o ograniczeniu ryzyka)
 9. E-Mail-Werbung als Spamming – [w:] Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP), Nr 7/2008, s. 888 – 901 (Reklama emailowa jako spam)
 10. Die Buchgrundschuld in Deutschland und in Polen – [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 2/2007, S. 88 – 103 (Księgowy dług gruntowy w Niemczech i w Polsce)
 11. Die volle Rechtsfähigkeit der natürlichen Personen in Deutschland und in Polen – [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 3/2006, s. 95 – 111 (Pełna zdolność prawna osób fizycznych w Niemczech i w Polsce) 
 1. Rażąca nieekwiwalencja świadczeń a ważność sprzedaży nieruchomości - [w:] Rejent, Nr 2/2015, s. 87 – 110
 2. Wyłączenie sędziego - glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011 r. (IV SA/Wr 353/11) - [w:] Przegląd Sądowy, Nr 2/2015, s. 118 – 126
 3. Manifestacja animi rem sibi habendi - [w:] Przegląd Sądowy, Nr 10/2014, s. 94 – 109
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r., III CZP 29/13 - [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 7 – 8/2014, poz. 76, s. 1033 – 1039
 5. Dobro osobiste w postaci herbu rodowego w polskim prawie cywilnym - [w:] Rejent, Nr 6/2014, s. 9 – 33
 6. Współwłaściciel zasiadujący całą nieruchomość i inne zagadnienia posiadania samoistnego - [w:] Rejent, Nr 2/2014, s. 86 – 106,
 7. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawniczej „Europejskie drogi do dobrej administracji” - Regensburg 10 – 12 V 2012 r. – [w:] Państwo i Prawo, Nr 2/2014, s. 123 – 125
 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., III CZP 79/11, OSNC 6/2012, poz. 74 - [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 3/2013, poz. 30, s. 210 – 214
 9. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2010 r., I CSK 582/09 - [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 9/2013, poz. 93, s. 671 – 674
 10. Użyczenie formy ad solemnitatem przez czynność symulowaną czynności dyssymulowanej - [w:] Przegląd Sądowy, Nr 7 – 8/2013, s. 115 – 131
 11. Aspekty teoretyczne czynności prawnych – zagadnienia wybrane - [w:] Radca Prawny, Nr 7 – 8/2013, s. 19 – 24
 12. Praktyczne przejawy pozorności czynności - [w:] Rejent, Nr 6/2013, s. 118 - 136
 13. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2011 r., I CSK 288/10 - [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 4/2013, poz. 46, s. 313 - 318
 14. Zatrzymanie ulepszeń przez wynajmującego lub wydzierżawiającego (art. 676 k.c.) - [w:] Rejent, Nr 1/2013, s. 93 - 108
 15. Sprawozdanie z konferencji prawniczej «„Prawo bez granic” – Polskie a niemieckie prawo prywatne» – Warszawa, 3 I 2012 – [w:] Państwo i Prawo, Nr 11/2012, s. 135 - 136
 16. Los spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po likwidacji spółdzielni mieszkaniowej – [w:] Rejent, Nr 9/2012, s. 104 – 114
 17. Legitymacja wspólnoty mieszkaniowej co do roszczeń związanych z nieruchomością wspólną – [w:] Rejent, Nr 5/2012, s. 85 – 98
 18. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawniczej „Zabezpieczenia rzeczowe w niemiecko-polskich stosunkach kredytowych” – Hamburg, 6 VI 2011 – [w:] Państwo i Prawo, Nr 11/2011, s. 119 – 120
 1. Herb rodowy jako prawo podmiotowe Habsburgów (z Marcinem Tollikiem jako współautorem) – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 7 – 8/2011, s. 40 – 53
 2. Forma aktu notarialnego, uzupełnienie zachowku oraz ustalenie schedy spadkowej a negotium mixtum cum donatione notarialnej – [w:] Rejent, Nr 7 – 8/2011, s. 112 – 135
 3. Termin do żądania uchylenia zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Polsce i w Niemczech a prawo europejskie – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 6/2011, s. 107 – 119
 4. Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia nieruchomości – [w:] Radca Prawny, Nr 2/2011, s. 5 – 13
 5. Darowizna z poleceniem a negotium mixtum cum donatione w praktyce notarialnej – [w:] Rejent, Nr 4/2011, s. 51 – 75
 6. Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 2/2011, s. 5 – 23
 7. Posiadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia nieruchomości – [w:] Państwo i Prawo, Nr 11/2010, s. 71 – 82
 8. Czynności prawne mieszane – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 7 – 8/2009, s. 132 – 150
 9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2009 r., III CZP 21/09 – [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 6/2010, poz. 60, s. 438 – 443
 10. Negotium mixtum cum donatione a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 5/2010, s. 43 – 63
 11. Zatajenie w akcie notarialnym części ceny nieruchomości a pozorność sprzedaży i negotium mixtum cum donatione – [w:] Rejent, Nr 4/2010, s. 107 – 131
 12. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a udział w pobiciu lub bójce typu podstawowego – [w:] Probacja, Nr 3/2009, s. 20 – 43 50. Glosa do wyroku NSA z 27 listopada 2008 r., I OSK 1687/07 – [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich, Nr 9/2009, s. 681 – 685
 13. Rozważania nad czynnościami przysparzającymi, odpłatnymi i nieodpłatnymi – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 7 – 8/2009, s. 60 – 93
 14. „Następca prawny” w rozumieniu art. 1 ust. 3 i art. 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 2/2009, s. 85 – 105
 15. Effusum vel deiectum (art. 433 k.c.) a zalanie mieszkania – [w:] Przegląd Sądowy, Nr 9/2008, s. 59 – 74
 16. „Czyny niedozwolone” a „delikty” – zagadnienia terminologiczne – [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 1/2006, s. 101 – 116
 17. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a negotium mixtum cum donatione w prawie polskim i niemieckim – [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 3/2005, s. 74 – 90 
 1. U nas i we Francji [w:] Czy Richelieu i Mazarini potrafiliby uratować Rzeczpospolitą Obojga Narodów przed upadkiem?, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2001, s. 174 – 191
 2. Drôle de guerre II - [w:] Akant, Nr 19/2013, s. 87
 3. Miłość aż po grób - [w:] Akant, Nr 19/2013, s. 86
 4. Drôle de guerre - [w:] Akant, Nr 17/2013, s. 87